دنیای کامپیوتر

امور مهندسی کامپیوتر

Model

CPU

CACHE

RAM/HDD

DRIVE

VGA

DISPLAY

O.S

OTHER

MADE IN

PRICE

 

DELL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E L L

 

Vostro 3500

2.6 CORE i5 (480M)

(TURBO TO 2.9GHz)

 

3MB

4GB

500GB

 

DVD-RW

GF310

512 MB

 

LED-15.6"

 

Win 7

 

BT-WEB-FP-WIFI-HDMI

CHINA

N/A

 

Vostro 3400

 

2.26 CORE i3(350M)

 

3MB

2GB

320GB

 

DVD-RW

GF310

512 MB

 

LED-14.1"

 

DOS

 

WEB-WIFI-HDMI

CHINA

N/A

 

Vostro 3300

2.5 CORE i5 (460M)

(TURBO TO 2.8GHz)

 

3MB

4GB

500GB

 

DVD-RW

GF310

512 MB

 

LED-13.1"

 

Win 7

 

BT-WEB-FP-WIFI-HDMI-8Cell

CHINA

N/A

Xps L502

2.0 CORE i7 2630QM)

(TURBO TO 2.9GHz)

 

6MB

6GB

750GB

 

BLURAY

GF540

2 GB

 

LED-15.6"

 

Win 7

 

BT-WEB-WIFI-HDMI-9Cell

CHINA

1,600,000

Xps L502

2.0 CORE i7 2630QM)

(TURBO TO 2.9GHz)

 

6MB

6GB

640GB

 

DVD-RW

GF540

2 GB

 

LED-15.6"

 

Win 7

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

1,460,000

 

INSPIRON 5110

1.7 CORE i7 (740QM)

(TURBO TO 2.9GHz)

 

6MB

6GB

640GB

 

DVD-RW

GF-525

1-GB

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

1,200,000

 

INSPIRON 5110

2.3 CORE i5 (2410M)

(TURBO TO 2.9GHz)

 

3MB

4GB

500GB+

 

DVD-RW

GF-525

1-GB

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

990,000

 

INSPIRON 5010

2.6 CORE i5 (480M)

(TURBO TO 2.9GHz)

 

3MB

4GB

500GB

 

DVD-RW

ATI-5650

1-GB

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

960,000

 

INSPIRON 5010

 

2.5 CORE i3(380M)

 

3MB

4GB

320GB

 

DVD-RW

ATI-5650

1-GB

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

N/A

 

INSPIRON 5010

 

2.5 CORE i3(370M)

 

3MB

2GB

320GB

 

DVD-RW

 

INTEL

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

770,000

 

INSPIRON 5010

 

2.5 CORE i3(370M)

 

3MB

4GB

320GB

 

DVD-RW

 

INTEL

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

795,000

 

INSPIRON 4030

 

2.5 CORE i3(370M)

 

3MB

4GB

320GB

 

DVD-RW

ATI-HD530

512-MB

 

LED-14.1"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

775,000

 

INSPIRON 4030

 

2.5 CORE i3(350M)

 

3MB

2GB

320GB

 

DVD-RW

ATI-HD530

512-MB

 

LED-14.1"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

750,000

 

INSPIRON 5030

2.3 DualCore

 

1MB

3GB

320GB

 

DVD-RW

 

INTEL

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

680,000

 

INSPIRON 5030

2.3 DualCore

 

1MB

2GB

320GB

 

DVD-RW

 

INTEL

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

670,000

 

INSPIRON 5030

2.2 Celeron

 

1MB

1GB

320GB

 

DVD-RW

 

INTEL

 

LED-15.6"

 

DOS

 

BT-WEB-WIFI-HDMI

CHINA

610,000

 

VOSTRO 1015

2.2 Core2Dou

 

2MB

2GB

320GB

 

DVD-RW

 

INTEL

 

15.6"

 

DOS

 

WEB/BT/WIFI/MODEM

CHINA

660,000

 

VOSTRO 1015

2.2 Celeron

 

1MB

1GB

160GB

 

DVD-RW

 

INTEL

 

15.6"

 

DOS

 

WEB/BT/WIFI/MODEM

CHINA

N/A